Szerkesztőség

Nyereményjáték szabályzat

2012. 04. 03.

Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hearst Sanoma Budapest Kft. (a továbbiakban: Szervező) által kiadott Elle magazin 2013. márciusi lapszámában megjelent nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője a Hearst Sanoma Budapest Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.).

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, betöltötte 18. életévét, illetve helyesen válaszol a magazinban megjelent tudás alapú kérdésre.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A játék során 1 darab Lenovo G585 notebookot és 50 db Elle nesszeszer kerül kisorsolásra a magazinban feltett kérdésre helyesen válaszolók között.

3. A Játék időtartama

A Játék 2013. február 22. és 2013. március 21. között zajlik. Sorsolás: 2013. március 23.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékban csak akkor vehet részt valaki, ha valamennyi szükséges adatát megadta. A sorsoláson csak az a Játékos vehet részt, aki a magazinban megjelenő tudásalapú kérdésre helyesen válaszolt.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

Nyeremény megnevezése:

1 darab Lenovo G585 notebook és 50 db Elle nesszeszer. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti.

6. Sorsolás

A nyeremény sorsolása 2013. március 23-án történik az Elle Fashion Show rendezvény helyszínén (Millenáris, D épület, 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.), a nyerteseket a helyszínen haladéktalanul értesítjük. Minden nyereményhez egy-egy pótnyertest is sorsolunk.

Amennyiben a nyertes nem vesz részt a rendezvényen, nyereményeket utólag postán küldjük el a sorsolást követően 3 héten belül, a játék során megadott postacímre.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket az Elle Fashion Show rendezvény helyszínén hirdetjük és 2 munkanapon belül e-mailben is értesítjük.  A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

8. A nyeremények átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy

- megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

- a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező átadja a DHL Express Magyarország Kft-nek (1097 Budapest, Fehérakác u. 3.), vagy a GLS Hungary Kft-nek (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.).

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

A Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Adatkezelési nyilvántartási szám: 006330006 10. Felelősség kizárás Az sms-ben elküldött adatok hiányosságáért (névelírás, stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A játékosok a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a játékra való jelentkezés során megadott adataikat a Citibank a szolgáltatásaival kapcsolatos információk, tájékoztatók küldése, szolgáltatásai közvetlen felajánlása céljából felhasználja. A hozzájárulás a játékban való részvétel feltétele. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ön által szolgáltatott személyes adatokat a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-17-000560, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) (a továbbiakban: Bank), valamint a mindenkori szerződéses és közvetítő partnerei abból a célból kezelik, hogy önt a jövőben a Bank szolgáltatásairól telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassák, valamint azokat az ön részére ilyen módon közvetlenül ajánlják fel. Az e-mail címének megadásával ön egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címére a Bank a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön. önnek személyesen (a Bank bármely bankfi ókjában), írásban (Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, 1367 Budapest, Pf. 123.), elektronikus levélben (citibank.magyarorszag@citi.com) vagy telefonon (06-1/374-5000 vagy 06-40/248424) bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint bármikor, indokolás és feltétel nélkül, ingyenesen kizárhatja, hogy önnek a Bank, vagy közvetítő partnerei a jövőben a Bank szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel. Az adatszolgáltatással ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyúttal hozzájárul az ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez. A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító számai: 344-0001 és 344-0002.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint a nyeremény átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvételt a Szervező a www.ellemagazin.hu weboldalon vagy aloldalain, ill. az Elle magazinban a Játék végétől számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza.

A Játékos kijelenti, hogy az e-mailben elküldött adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Budapest, 2013. február 12.