Nyereményjáték szabályzatok

Nyerj napijegyet a Balaton Sound-ra a megújult Ellemagazin.hu-val!

2012. 06. 29.

A nyereményjáték szabályzata

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hearst Sanoma Budapest Kft. (a továbbiakban: Sanoma) által üzemeltetett Ellemagazin.hu weboldalon megjelenő Balaton Sound Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője a Sanoma.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy a Játékos az adott weboldal regisztrált felhasználója legyen, illetve, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játék a közzétevő weboldal Nyereményjáték külön dobozban érhető el, itt olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg az azokhoz kapcsoló anyagok és itt lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékra, valamint a megfejtéseket és pályázati anyagokat beküldeni.

3. A Játék időtartama

A Nyereményjátékon részt venni, arra jelentkezni 2012. július 2. 0.00 órától 2012. július 7. 24.00 óráig lehetséges. A Nyereményjáték időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

- valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással,

- az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos egy nap csak EGY e-mail címről vehet részt a Játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, azt kizárjuk az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó olvasónk érdekében.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, illetve a kérdőív kizárólag akkor küldhető el, ha a Játékos valamennyi kérdésre válaszolt, vagy egyéb pályázati feltételt teljesített, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.

A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta
a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

5. Nyeremény

Sanoma nyereményként az alábbiakat ajánlja fel:

6 db napijegy a Heineken Balaton Sound fesztiválra (Zamárdi, 2012. július 12-15.).

A játék időtartamán belül minden nap 1 db napijegy kerül kisorsolásra, amelyet a nyertes a rendezvény időtartama alatt egy általa választott tetszőleges napra válthat be.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók.

A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

6. Sorsolás

Kvízkérdések esetén a kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a Sanoma 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

Abban az esetben, ha a nyertes Játékos/Játékosok valamilyen okból nem tudja beváltani a nyereményt, nem jelentkezik nyereményéért a megadott határidőre vagy azt visszamondja, a nyeremények elvesznek.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben legkésőbb 2012. július 8-án 12 óráig e-mailen értesítjük.  Ahhoz, hogy a nyertesek jogosultak legyenek a nyeremény átvételére, az elle@sanomamedia.hu e-mailcímre legkésőbb 2012. július 9-én 24 óráig el kell küldeniük nevüket és bejelentett lakcímüket (irányítószám, város, utca, házszám) . Ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen legkésőbb 2012. július 9-én 24 óráig az elle@sanomamedia.hu e-mail címen, neve, felhasználóneve, bejelentett lakcíme megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis a nyeremények átvételére nem jogosult.

A nyertesek neve megtekinthető az ellemagazin.hu oldalon, minden játék napot követő napon 12 órától.


8. A nyeremények kézbesítése

Belépőnyeremények nem kerülnek postázásra, a belépőjegyek az adott rendezvényen vehetők át 2012. július 12-15-ig a felajánló intézmények rendelkezésére bocsátott nyertesi lista alapján, a személyazonosság igazolását, illetve ellenőrzését követően.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Sanomá-t, valamint a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

- megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Sanoma, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Sanoma minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

- a nyertesek név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Sanoma átadja a Szervezőnek,.

A nyertesek tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén, illetve a név, lakcím és telefonszám adatokat tartalmazó nyertesi listát a partner szintén a székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szervező termékeivel/szolgáltatásival kapcsolatos információkat, anyagokat küldjön részére, valamint ahhoz, hogy ennek érdekében a Sanoma a játék regisztrációkor megadott adatait átadja a Szervezőnek, mint adatkezelőnek, azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Szervezőtől, a nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Mind a Sanoma, mind a Szervező a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

10. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanomá-nak és a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Sanoma a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Sanoma nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Sanoma az adott nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2012. július 2.